• Profesjonalizm

  Koordynacja transplantacyjna to dziedzina, w której kluczowym warunkiem sukcesu podejmowanych działań jest profesjonalizm …

 • Szybkość

  … bardzo istotnym czynnikiem jest szybkość podejmowanych decyzji …

 • Kompetencje

  … za którymi stoją ludzie o najwyższych kompetencjach …

 • Transparentność

  … a zaufanie ludzi oparte jest na pełnej transparentności działania.

Koordynatorzy transplantacyjni

Dowiedz się czym zajmują się ludzie dbający o przeszczepy. Jakie są cele działalności stowarzyszenia? Jak są realizowane?

Kim jesteśmy?

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, założoną w 2007 roku. Grupą założycielską, byli dotychczas aktywnie funkcjonujący koordynatorzy, z dużym doświadczeniem w pracy. Jesteśmy grupą ludzi o zróżnicowanym wykształceniu i wieku.

Transplantacja to słowo najczęściej kojarzone tylko z przeszczepem. W fachowym rozumieniu zawiera w sobie wiele etapów niezbędnych do tego, aby można było mówić o transplantacji czyli przeszczepieniu tkanki (np. kość) lub narządu służącego przywróceniu nieodwracalnie utraconych funkcji ciała.

Wspólnym mianownikiem dla członków stowarzyszenia jest uczestniczenie w integrowaniu działań wielu osób - KOORDYNACJA - niezbędnych do tego, by został wykonany przeszczep.

Cele PSKT

Czym kierujemy się w naszych działaniach?

Nasze cele to:

 1. doskonalenie kadr medycznych związanych z dawstwem narządów, tkanek i komórek oraz przeszczepianiem narządów, tkanek i komórek;
 2. inspirowanie społeczeństwa a także instytucji państwowych do działań mających na celu rozwój transplantologii;
 3. promowanie idei dawstwa narządów, tkanek i komórek pobieranych do przeszczepienia;
 4. opieki nad chorymi oczekującymi na przeszczepienie oraz będącymi po przeszczepieniu narządu lub tkanki.

Realizujemy je poprzez:

 1. prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie donacji narządów i transplantacji oraz pokrewnych;
 2. współudział w kształtowaniu standardów postępowania, struktur organizacyjnych oraz programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, w zakresie dawstwa narządów, tkanek i komórek;
 3. działalność popularyzatorską, informacyjną, publicystyczną oraz wydawniczą;
 4. wzajemną pomoc i współpracę członków PSKT, w tym inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umacnianie więzi zawodowych.

Edukacja

Jednym z zadań koordynatorów transplantacyjnych jest edukacja na temat dawstwa narządów i transplantacji. Uczestniczymy i wspieramy akcje edukacyjne organizowane przez uczniów szkół, studentów, zakłady pracy.

Jeśli chciałbyś zorganizować akcję promującą transplantacje w swojej szkole, uczelni, dzielnicy, miejscu pracy czy mieście – zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy:

 • pomożemy zaplanować spotkanie z ekspertem lub osobą po transplantacji,
 • przekażemy materiały informacyjne,
 • podpowiemy jak dotrzeć do lokalnych mediów i znanych osób w celu wsparcia akcji.

 

Pytania kieruj na adres kontakt@pskt.org

Nasze materiały dla koordynatorów:

Koordynator transplantacyjny

Koordynator transplantacyjny, a w oficjalnych zapisach Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów to osoba:

 1. z co najmniej wyższym  wykształceniem medycznym
 2. z ukończonym  szkoleniem dla koordynatorów

Zapisy ustawowe dotyczące szkolenia koordynatorów

USTAWA
z dnia 1 lipca 2005 r.
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Art. 40a

 1. Organizowanie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców, prowadzi:
  1. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej;
  2. Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w zakresie pobierania, gromadzenia, testowania, przetwarzania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek oraz pozyskiwania szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej.
 2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się w formie szkolenia:
  1. wstępnego – dla osób nowo zatrudnionych;
  2. ustawicznego, nie rzadziej niż co 2 lata – dla wszystkich pracowników;
  3. uaktualniającego – w przypadku zmian procedur lub rozwoju wiedzy naukowej w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.
 3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się zgodnie z programem szkoleń opracowanym przez podmioty, o których mowa w ust. 1, na podstawie ramowego programu szkoleń określonego przepisami wydanymi na podstawie ust. 8.
 4. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, mają na celu:
  1. zdobycie umiejętności w realizowaniu wyznaczonych zadań;
  2. zdobycie odpowiedniej wiedzy i zrozumienie procesów oraz zasad wykonywanych zadań;
  3. zrozumienie struktury organizacyjnej, systemu zapewnienia jakości i zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa jednostki, w której są zatrudnione;
  4. zdobycie odpowiednich wiadomości o etycznych i prawnych aspektach wykonywanych zadań związanych z pobieraniem, gromadzeniem, testowaniem, przetwarzaniem, sterylizacją, przechowywaniem i dystrybucją komórek, tkanek i narządów.
 5. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, należy udokumentować, a po ich zakończeniu uczestnictwo i wyniki potwierdzić zaświadczeniem.
 6. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, są nieodpłatne, a ich finansowanie następuje ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, przeznaczonych na finansowanie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Jest również grupa osób określona jako koordynatorzy pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, którzy nabyli uprawnienia na podstawie przepisów dotychczasowych. To MY!

Osoby z najdłuższym stażem pracy jako koordynator transplantacyjny mogą pochwalić się ponad 30-letnim  doświadczeniem na tym polu.

Gdzie jesteśmy?

25

w tylu miastach działają koordynatorzy z PSKT

Siedziba

Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych
Aleja Bolesława Krzywoustego 4 lok. 1,
40-870 Katowice

Dane kontaktowe

Mobile: 608 200 212


Email: kontakt@pskt.org

Dane identyfikacyjne

Numer KRS: 0000316314
NIP: 1132743313
REGON: 141645070

Strona internetowa PSKT powstała przy wsparciu finansowym firmy Apotex Polska Logo Apotex Polska